KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Quy trình sản xuất

Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Các cơ sở sản xuất Bebedang sườn và tất cả các thành phần thực phẩm được quản lý hợp vệ sinh thông qua chẩn đoán kỹ lưỡng của công ty Sesco.
Tất cả các sản phẩm nông nghiệp đã được rửa và sử dụng ba lần trở lên.

Tất cả các nguyên liệu thô được sử dụng để làm bánh quy cho đường Bebedang đều được chứng nhận thực phẩm chế biến hữu cơ, gạo hữu cơ được chứng nhận.
Nó chỉ được sử dụng làm nguyên liệu thô nhận được và được chứng nhận ISO22000, HACCP trong suốt quá trình sản xuất và phân phối.
nhận. Cúc

2018.06.14
- Mua lại ISO 22000
2018.07.06
- Chứng nhận -HACCP
2019.02.28
- Chứng nhận thực phẩm chế biến sẵn

Giấy chứng nhận chế biến hữu cơ

Giấy chứng nhận hữu cơ

IOS 22000

Chứng nhận nguyên liệu

HACCP